Statut Polskiego Stowarzyszenia w Lozannie

Art.1 Nazwa i forma prawna

Polskie Stowarzyszenie w Lozannie (zwane Association Polonaise de Lausanne, APL) jest stowarzyszeniem o celu niezarobkowym działającym zgodnie z obecnym statutem oraz artykułem 60 i kolejnymi artykułami Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego.

Art.2 Siedziba 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Lozanna.

Art.3 Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Promować i wspierać kontakty kulturalne między Polską i Szwajcarią;
 • Wspierać naukę języka polskiego oraz historii Polski, w szczególności poprzez rozwijanie i patronowanie działalności Polskiej Szkoły w Lozannie;
 • Rozwijać i wzmacniać wszelkie kontakty między Polakami oraz mieszkańcami i instytucjami Kantonu Vaud;
 • Zorganizować Centrum informacyjno-konsultacyjne dla Polaków i zainteresowanych Szwajcarów, używając dostępnych i legalnych środków technicznych;
 • Organizować i wspierać akcje charytatywne w Polsce i w Szwajcarii;

Stowarzyszenie może posługiwać sie wszelkimi legalnymi środkami bezpośrednimi i pośrednimi, aby zrealizować powyższe cele.

Art.4 Członkowie

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać :

 • Osoby fizyczne mające ukończony 18 rok życia ;
 • Osoby prawne (stowarzyszenia, instytucje, spółki i inne).

Stowarzyszenie rozróżnia trzy kategorie członków :

 • Członkowie zwyczajni
 • Członkowie przyjaciele
 • Członkowie honorowi

Przyjęcie członków zwyczajnych następuje poprzez złożenie Zarządowi podpisanej deklaracji członkowskiej.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby, które osobiście uczestniczą w jego działalności.
Członkowie zwyczajni posiadają prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Za członka przyjaciela Zarząd uważa osobę fizyczną lub prawną, która znacząco zasłużyła się Stowarzyszeniu.
Członkami przyjaciółmi są osoby, które wspierają Stowarzyszenie, nie udzielając sie w nim osobiście.
Członkowie przyjaciele mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w charakterze doradczym.
Członkowie przyjaciele są zwolnieni z opłat składki członkowskiej.

Członkami honorowymi mogą być osoby,  które szczególnie przyczyniły sie do rozwoju działalności Stowarzyszenia.
Przyjęcie członków honorowych następuje decyzją Walnego Zgromadzenia, po wcześniejszym zarekomendowaniu przez Zarząd ; wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków.
Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w charakterze doradczym.
Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat składki członkowskiej.

Prawa członkowskie traci się :

 • Przez dymisje (złożenie pisemnej deklaracji). Opłacona składka członkowska nie ulega zwrotowi.
 • Przez wykluczenie.

Wykluczenie członka z podaniem uzasadnionych powodów należy do decyzji Zarządu. Wykluczony członek może odwołać sie do Walnego Zgromadzenia.

Długotrwałe niepłacenie składki członkowskiej (przez 2 lata) powoduje wykluczenie ze Stowarzyszenia.

W miarę swoich możliwości, Stowarzyszenie przewiduje przygotowanie biuletynu informacyjnego dla potrzeb członków i osób zainteresowanych.

Art.5 Prawa i obowiązki członków

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 • Przestrzeganie statutu i czynne wspieranie Stowarzyszenia w realizacji jego celów ;
 • Regularna opłata składki członkowskiej. Opłata składki obowiązuje od momentu wstąpienia do Stowarzyszenia i rozciąga sie na rok bieżący. W razie dymisji ze Stowarzyszenia, opłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Członkowie nie mają prawa do rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.

Art.6 Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa albo przez innego członka wydelegowanego przez Zarząd.

Art.7 Walne Zgromadzenie

 • Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, inny członek Zarządu.
 • Walne Zgromadzenie składa się z członków zwyczajnych (osób fizycznych i przedstawicieli osób prawnych).
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie zbiera się raz w roku, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Jest ono zwoływane przez Zarząd, z co najmniej trzy-tygodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie zawierające porządek obrad jest wysyłane listownie, albo pocztą elektroniczną.
 • Każda propozycja do zamieszczenia w porządku obrad musi być zgłoszona pisemnie Zarządowi, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
 • Każdy członek posiada prawo jednego głosu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, które według Statutu, wymagają większości 2/3 głosów wszystkich obecnych członków. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa.
 • Głosowanie następuje za podniesieniem ręki, z wyjątkiem, gdy 1/5 obecnych członków domaga się utajnienia głosowania. Głosowanie przez pełnomocnika  zgodne z porządkiem obrad jest możliwe.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, według zasad zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  • własna uchwała Walnego Zgromadzenia;
  • na życzenie 1/5 członków Stowarzyszenia ;
  • na życzenie Komisji Rewizyjnej.
 • Do zadań Walnego Zgromadzenia należą :
  • Zatwierdzanie i nanoszenie zmiany do Statutu ;
  • Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
  • Ustalanie wytycznych i kierowanie działalnością Stowarzyszenia ;
  • Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
  • Zatwierdzanie finansów i uchwalanie budżetu ;
  • Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
  • Ustalanie wysokości składki członkowskiej;
  • Mianowanie członków honorowych;
  • Wypowiadanie się w sprawie propozycji przedstawionych w porządku obrad ;
  • Rozpatrywanie pisemnych propozycji członków Stowarzyszenia ;
  • Rozwiązanie Stowarzyszenia;
  • Walne Zgromadzenie ma kompetencje do podejmowania decyzji w każdej sprawie, która nie podlega zakresowi działania innego organu.
 • Porządek obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia (nazywanego zwyczajnym) musi zawierać :
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w danym roku ;
  • Punkt dotyczący wymiany informacji i decyzji, co do rozwoju Stowarzyszenia ;
  • Sprawozdanie Skarbnika i Komisji Rewizyjnej ;
  • Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
  • Propozycje indywidualne.
 • Zarząd jest odpowiedzialny za wprowadzenie, do porządku obrad Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego i nadzwyczajnego) wszelkich propozycji członków zgłoszonych pisemnie, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

Art.8 Zarząd

 • Zarząd wykonuje decyzje Walnego Zgromadzenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia i podejmuje wszelkie starania o zrealizowanie wyznaczonych celów. Zarząd wypowiada się we wszystkich kwestiach, które nie są zarezerwowane dla Walnego Zgromadzenia.
 • Zarząd składa sie z 3 do 8 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, skarbnika i sekretarza. Zarząd jest wybierany na okres 2 lat i jego skład może być ponownie wybrany. Zarząd zbiera się tyle razy ile wymaga tego działalność Stowarzyszenia.
 • Uczestnictwo w Zarządzie nie podlega wynagrodzeniu.
 • Do zawierania umów cywilnych i w stosunkach administracyjnych wymagane jest złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu.
 • Do zadań Zarządu należy:
  • Przedsięwziąć wszelkie kroki zmierzające do realizacji wyznaczonych celów ;
  • Zwoływać Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne ;
  • Podejmować decyzje dotyczące przyjęcia, dymisji i wykluczenia członków ;
  • Czuwać nad przestrzeganiem statutu, ustalać regulaminy i zarządzać dobrami Stowarzyszenia ;
  • Ustalać budżet, przygotowywać propozycje i projekty oraz przedstawiać kandydatów  na członków honorowych.
 • Zarząd odpowiada za prowadzenie finansów Stowarzyszenia.
 • Zarząd zatrudnia (i zwalnia) współpracowników wynagradzanych  i pracujących społecznie na rzecz Stowarzyszenia. Może powierzyć daną misję, na czas ograniczony, każdej osobie ze Stowarzyszenia albo z zewnątrz. Współpracownicy wynagradzani, (jeśli są jednocześnie członkami Zarządu) posiadają w Zarządzie prawo głosu o charakterze doradczym.

Art.9 Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna nadzoruje finanse Stowarzyszenia i przedkłada coroczne sprawozdanie ze swojej działalności  na Walnym Zgromadzeniu. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 2 lat. Członkowie mogą być ponownie wybierani.

Art.10 Majątek Stowarzyszenia

 • Na majątek Stowarzyszenia składają się:
 • Składki członkowskie;
 • Zapisy spadkowe, darowizny pieniężne i inne oraz subwencje władz publicznych ;
 • Dochody z imprez organizowanych na rzecz Stowarzyszenia ;
 • Odsetki z lokat;
 • Inne dochody.

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów wynikających ze statutu.

Art.11 Odpowiedzialność prawna

 • Stowarzyszenie odpowiada majątkowo do wysokości swoich aktywów.
 • Rok administracyjny i obrachunkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Art.12 Zmiany Statutu

Wprowadzenia zmian do Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, albo na propozycję Zarządu, większością 2/3 głosów obecnych członków.

Art.13 Rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z inicjatywy Zarządu albo 1/3 członków zwyczajnych podczas Walnego Zgromadzenia obradującego w tej kwestii. Większość 2/3 głosów obecnych członków jest wymagana, aby decyzja ta była prawomocna.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o rozporządzeniu majątkiem Stowarzyszenia.

Art.14 Postanowienia końcowe

Niniejszy statut wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Walne Zgromadzenie obradujące 10 grudnia 2007 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 marca 2008 roku.

W imieniu Stowarzyszenia Członkowie fundatorzy

Monika Buchmann, Joanna Kondracka, Magda Szwochertowska, Justyna Rudnicka, Joanna Kowalska, Małgorzata Tronowska-Roijakkers, Izabela Herzog, Agnieszka Hodakowska, Anna Pilipiec, Iwona Domańska, Barbara Jędrzejewska, Hanna Rosset, Edyta Kubska

PL / FR

Kategorie

Archiwa

Nos sponsors

Polish-Shop
Ambassade de Pologne
ATCA
Editions Noir sur Blanc
Denta-Brice
Zernex
1magazin